Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit Yeniden Seçildi

2021 0

Yar­gı­tay Baş­ka­nı İsmail Rüştü Cirit’in 4 yıl­lık görev sü­re­si­nin dol­ma­sı ne­de­niy­le Yar­gı­tay Büyük Genel Ku­ru­lun­ca seçim ya­pıl­dı. Se­çi­me tek aday ola­rak giren Cirit, 363 oyla ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di. Yaş had­din­den emek­li ol­ma­sı için bir yıl­lık sü­re­si kalan Cirit, emek­li­ye ay­rı­la­ca­ğı 23 Mart 2020’ye kadar gö­rev­de ka­la­cak.
Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den se­çi­len İsmail Rüştü Cirit, “Yar­gı­ya gü­ve­ni daha da yük­sek­le­re çı­ka­ra­ca­ğız. Hal­kı­mı­zın gü­ve­ni­ne layık ola­ca­ğız” dedi.​Yar­gı­tay Büyük Genel Ku­ru­lun­da ya­pı­lan seçim so­nu­cu 363 oy ala­rak ye­ni­den Yar­gı­tay Bi­rin­ci Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len İsmail Rüştü Cirit basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 4 yıl onur­la görev yap­tı­ğı Yar­gı­tay Bi­rin­ci Baş­kan­lı­ğı­na, yaş had­di­nin do­la­ca­ğı 23 Mart 2020’ye kadar Büyük Genel Ku­ru­lun geniş ka­tı­lı­mı ve des­te­ğiy­le ye­ni­den se­çil­di­ği­ni be­lir­te­rek, gö­rev­de bu­lun­du­ğu 4 yılda yargı ve Yar­gı­tay adına bir­çok olum­lu iş yap­tık­la­rı­nı ak­tar­dı. Ol­duk­ça zor gün­ler ge­çir­dik­le­ri­ni kay­de­den Cirit, özel­lik­le 15 Tem­muz 2016’daki yı­kı­cı, Tür­ki­ye’yi böl­me­ye ve iş­ga­le da­ya­lı ya­pı­lan darbe ha­re­ke­ti­ni Yar­gı­tay Baş­ka­nı ola­rak de­ruh­te et­ti­ği­ni ve so­nu­cun­da bu mü­ca­de­le­yi bütün mil­let­le belli bir nok­ta­ya ge­tir­dik­le­ri­ni ve ba­şa­rı sağ­la­dık­la­rı­nı ifade etti. Yar­gı­tay Baş­ka­nı Cirit, bun­dan sonra da Türk hal­kı­nın yar­gı­ya duy­du­ğu güven en­dek­si­ni daha yu­ka­rı­la­ra çe­ke­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Özel­lik­le FETÖ üye­le­ri­nin yar­gı­da sağ­la­dık­la­rı üs­tün­lük­ten sonra, 2007-2013 yıl­la­rı ara­sın­da yar­gı­ya güven en­dek­si­nin yer­le­re düş­tü­ğü­nü ancak son ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da ye­ni­den yük­sek­le­re doğru çık­tı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­yen Cirit, “Yar­gı­ya gü­ve­ni daha da yük­sek­le­re çı­ka­ra­ca­ğız. Hal­kı­mı­zın gü­ve­ni­ne layık ola­ca­ğız” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

beş × beş =